فروشگاه شعبه کرمانشاه

خیابان برق، نبش بلوار گل سرخ
تلفن:38233232 -083